Klub LookOfTravel Karta VIP


ZGARNIJ KARTĘ & PODRÓŻUJ TANIEJ


 
karta vip 1karta vip 2
REGULAMIN PROGRAMU "VIP KLIENT"
LookofTravel.pl
z dnia 01.04.2010

 
 
1. LookofTravel.pl jest organizatorem Programu "VIP KLIENT", którego celem jest nagradzanie jego aktywnych klientów, którzy zawarli z nim umowę o usługę turystyczną ze wszystkimi organizatorami, z którymi portal współpracuje i którzy wyrazili na to zgodę. 
 
 
2. PROGRAM wchodzi w życie w dniu 1 kwietnia 2010 roku.
 
3. LookofTravel.pl gwarantuje wszystkim klientom otrzymanie określonego rabatu wyrażonego kwotowo lub procentowo od ceny bazowej (podstawowej) imprezy turystycznej, przy zawieraniu umowy o usługę turystyczną ze wszystkimi spośród organizatorów, z którymi portal współpracuje.
 
4. Dokładna wartość rabatu otrzymywanego przez klienta jest uzależniona od charakteru i rodzaju imprezy oraz całościowej kwoty, jaką klient za daną imprezę musi uiścić.
 
5. LookofTravel.pl zastrzega jednak, że rabat zostanie naliczony klientowi przy każdej imprezie, której cena jest wyższa niż 500 PLN. Oznacza to, że każdy klient wykupujący za pośrednictwem LookofTravel.pl usługę turystyczną o wartości przekraczającej kwotę 500 PLN otrzyma stosowny rabat.
 
6. LookofTravel.pl jako organizator Programu zastrzega, że wartość rabatu naliczonego danemu klientowi nie może być niższa niż 2 % przy imprezach, w których LookofTravel.pl pełni charakter pośrednika ( za wyjątkiem imprez objazdowych i imprez na kierunkach Egzotyka) oraz nie niższa niż 25 PLN przy imprezach, których LookofTravel.pl pełni rolę organizatora. Wartość rabatu na wycieczki objazdowe oraz na kierunkach Egzotyka jest indywidualnie naliczana klientowi kwotowo w stosunku do wartości imprezy.
 
7. Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne (zwane dalej "Uczestnikami Programu"), które zawarły z LookofTravel.pl na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej umowę o przeprowadzenie imprezy turystycznej (lub odpowiednio imprez turystycznych), z zastrzeżeniem, że w ramach jednej umowy o przeprowadzenie imprezy turystycznej "Uczestnikiem Programu" może być tylko jedna pełnoletnia osoba fizyczna.
 
8. Osoba fizyczna, która wyraziła chęć przystąpienia do Programu, staje się automatycznie jego Uczestnikiem w chwili zawarcia umowy o usługę turystyczną o wartości co najmniej 500 PLN.
 
9. Rabat zostanie naliczony jeżeli płatność za imprezę zostanie uregulowana na konto LookofTravel.pl w ciągu 24 godzin od momentu podpisania umowy o usługę turystyczną. Powyższa zasada obowiązuje zarówno przy wpłacie zaliczki, dopłacie do całości imprezy czy też jednorazowej pełnej opłacie za imprezę turystyczną. LookofTravel.pl zastrzega sobie, że w przypadku niespełnienia powyższego warunku udzielony klientowi rabat zostanie automatycznie anulowany, a ujemne saldo na koncie klienta, wynikające z niespełnienia powyższego wymogu, będzie traktowane jako nieopłacenie imprezy w całości, co w konsekwencji skutkować może brakiem potwierdzenia kupna imprezy czy wstrzymaniem dokumentów podróży klientowi do momentu uiszczenia brakującej wpłaty.
 
10. Uczestnikiem programu może być każda osoba, która otrzymała "KARTĘ RABATOWĄ VIP" i wyraziła chęć zakupu imprezy turystycznej na warunkach opisanych powyżej, za pośrednictwem LookofTravel.pl
 
11. Każdy z klientów, który co najmniej raz skorzystał z oferty proponowanej przez LookofTravel.pl, ma możliwość kolejnym razem oprócz rabatu zdobyć dodatkowe PUNKTY PREMIOWE.
 
12. Punkty Premiowe są naliczane za zakup imprezy turystycznej znajdującej się w ofercie LookofTravel.pl. Za każde wydane 100 PLN Uczestnik Programu otrzymuje Punkty Premiowe zwane PLANETKAMI. Przy czym każdorazowo 100 PLN = 1 PLANETKA.
 
13. Uczestnik Programu gromadzi punkty poprzez zakup kolejnych imprez turystycznych znajdujących się w ofercie LookofTravel.pl.
 
14. Doliczenie punktów premiowych każdemu uczestnikowi następuje w chwili uiszczenia przez niego całości wpłaty za imprezę turystyczną, za którą ma otrzymać punkty.
 
15. Gromadzone Punkty Premiowe każdy Uczestnik może wymienić na nagrody ufundowane przez organizatora Programu - LookofTravel.pl

a.) Klient, który zebrał co najmniej 250 Planetek, może jednorazowo wymienić je na BON RABATOWY w kwocie 150 PLN, który może wykorzystać przy kolejnej imprezie. Klient, który jako Uczestnik Programu otrzymał "KARTĘ RABATOWĄ VIP", a dodatkowo zgromadził na swoim koncie wymagane 250 PLANETEK niezbędnych do otrzymania BONU PODARUNKOWEGO w kwocie 150 PLN, przy zawarciu kolejnej imprezy turystycznej może domagać się rabatu łączonego wynikającego zarówno z tytułu posiadania KARTY RABATOWEJ VIP jaki i otrzymanego dodatkowego BONU PODARUNKOWEGO.

b.) Klient, który zebrał co najmniej 500 Planetek jednorazowo otrzymuje specjalną premię 2 W CENIE 1, która dotyczy imprezy wykupionej na terenie Słowacji nie dłuższej niż 5 dni (4 noce). Premia 2 W CENIE 1 oznacza, że klient wykupujący usługę turystyczną na Słowacji na warunkach podanych powyżej, opłaca pobyt tylko za jedną osobę, drugiej osobie przysługuje pobyt GRATIS - ufundowany przez LookofTravel.pl

c.) Klient, który zebrał co najmniej 1000 Planetek może jednorazowo wymienić je na weekendowy pobyt dla 2 osób na Węgrzech lub Słowacji.
 
16. "KARTY RABATOWE VIP" otrzymają wszyscy stali klienci portalu za pośrednictwem poczty, natomiast pozostałe osoby mogą otrzymać niniejszą kartę za pośrednictwem partnerów LookofTravel.pl. Niniejszą kartę można także zamówić poprzez stronę www.LookofTravel.pl w kwocie promocyjnej 75 PLN brutto.
 
17. KARTA RABATOWA VIP stanowi własność LookofTravel.pl służy wyłącznie do potwierdzenia uczestnictwa w PROGRAMIE. KARTA nie jest kartą płatniczą ani kartą kredytową, ani bankomatową i nie może być używana jako środek płatniczy.
 
18. Warunkiem przyznania Uczestnikowi Programu - klientowi rabatu oraz punktów za zakup imprezy turystycznej jest zeskanowanie i przesłanie Karty drogą elektroniczną lub faksową na adres portalu LookofTravel.pl
 
19. Punktu Rabatowe - Planetki doliczane są Uczestnikowi Programu jeżeli jest on osobą zawierającą umowę zakupu imprezy turystycznej
 
20. Zebrane punkty nie podlegają przekazywaniu na rzecz innych osób. Oznacza to, że ze wszystkich przywilejów wynikających z udziału w Programie może korzystać tylko jego pełnoprawny Uczestnik.
 
21. Informację dotyczącą ilości zebranych punktów każdy klient może otrzymać poprzez kontakt z LookofTravel.pl, podając swoje dane - imię i nazwisko. W razie utraty KARTY UCZESTNIKOWI PROGRAMU zostanie wydana nowa KARTA, do której zostanie przypisana liczba punktów odczytanych na podstawie zgłoszenia zaistnienia takiego faktu pracownikowi LookofTravel.pl, który na podstawie ponownego wprowadzenia danych osobowych będzie mógł zweryfikować ilość zebranych punktów.
 
22. W przypadku zgromadzenia odpowiedniej liczby Punktów Premiowych zezwalających Uczestnikowi Programu na wymianę punktów na nagrodę specjalną, klient informuje o tym fakcie pracownika LookofTravel.pl telefonicznie lub za pośrednictwem drogi elektronicznej info@LookofTravel.pl. LookofTravel.pl po dokonaniu weryfikacji Uczestnika Programu odpowiednio zmniejsza liczbę zgromadzonych przez klienta punktów o wartość punktową wybranej nagrody. Informacje dotyczące wykorzystania nagrody Uczestnik otrzyma od pracownika LookofTravel.pl
 
23. Uczestnik Programu decyduje o sposobie i terminie wykorzystania zgromadzonych punktów.
 
24. Wszelkie informacje dotyczące "KARTY RABATOWEJ VIP" i Programu z nią związanego można otrzymać telefonicznie pod numerem tel.: 32 348 05 90 lub za pośrednictwem email: info@LookofTravel.pl , podając imię, nazwisko oraz numer karty.
 
25. KARTA RABATOWA VIP nie jest kartą imienną, ale prawo do skorzystania z rabatów ma właściciel karty oraz jedna osoba towarzysząca.
 
26. LookofTravel.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian niniejszego regulaminu. O zamiarze dokonania zmian LookofTravel.pl będzie informować na stronie internetowej: www.LookofTravel.pl
 
 wczasy w turcji